2011 Royal Quik Frenchman Foals - royalquikfrenchman