2014 Royal Quik Frenchman Foals - royalquikfrenchman